Merlot

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Merlot Tours (samlet betegnet “Merlot”, “vi”, “os” eller “vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder og samarbejdspartnere.

1. Om Merlot Tours

Merlot Tours er et rejsebureau, der udvikler, sælger og gennemfører cykelrejser i forskellige Europæiske lande. Som led i vores virksomhed indsamler og behandler Merlot Tours personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Merlot Tours er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Merlot Tours ApS

Email: info@merlot.dk

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Merlot Tours og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af vores virksomhed. De indsamlede oplysninger vedrører kundeadministration og oplysninger vedrørende Merlots rettigheder og forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Merlot Tours vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold. Merlot Tours indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af en rejse være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger (fx fødseldato ved køb af togbilletter eller oplysninger om specialmenuer på din rejse o. lign.) for at kunne levere den ønskede rejse til dig. De oplysninger som vi indsamler, afhænger af, hvordan du interagerer med os. For eksempel: Hvis du bestiller en rejse hos os, vil vi sandsynligvis bede om flere informationer, end hvis du kun anmoder om en brochure, sender en kontaktforespørgsel eller surfer rundt på vores hjemmeside.

4.1 Oplysninger vedrørende vores kunder

Merlot vil typisk indsamle/behandle følgende oplysninger om vores kunder (eller potentielle kunder) alene på baggrund af informationer, som du giver os, når du bestiller en rejse eller efterspørger et tilbud, fx online via hjemmesiden eller ved at kontakte os via mail eller telefonisk. Følgende oplysninger kan indsamles: kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse), oplysninger om højde, (til brug for bestilling af cykel) evt fødselsdato (fra maj 2019 nødvendig ved køb af franske togbilletter), pasnummer (kun nødvendig ved visse rejser hvor der krydses landegrænser med færge/båd og rederiet kræver denne information for at kunne levere en gyldig billet), evt helbredsoplysninger (såfremt det er en viden du ønsker vi skal have)  samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Merlot behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. Merlot behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

5.1 Kundeadministration

Merlot behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med Merlot som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af rejser,  opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, statistik mv. Vi gemmer oplysninger om vores kunders rejsehistorik, for på bedst mulig vis at kunne rådgive vores kunder. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

5.2 Overholdelse af gældende love og regler

Merlot behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Merlot er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Merlot anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Merlot tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse) således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

6. Deling af personoplysninger

Merlot Tours videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed. Merlot vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

6.1 Lokale leverandører/Turoperatører

Merlot samarbejder altid med lokale turoperatører, som også fungerer som din lokale kontakt på stedet under rejsen. Disse personer har til opgave at levere de i din rejse inkluderede ydelser på destinationen. Til brug for bestilling af dine hoteller, bagage flytning, transfers mv. videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse.

6.2 Globale Distributions Systemer (GDS)

Et GDS er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og rejsebureauer. Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer, dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning.Merlot bruger følgende GDS’er som led i vores virksomhed: Amadeus (i forb. med flybooking)

6.3 Flyselskaber

Merlot videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

 6.4 Hoteller

Merlot videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori og navn på evt. medrejsende, samt specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder evt. specielle behov, der skal dækkes under dit hotelopholdet.

6.5 Busselskaber

Merlot videregiver personoplysninger til busselskaber, når dette benyttes som en del af den rejse du købt (fx ved returrejse fra slutpunkt til udgangspunkt på envejsture). Til brug for bestilling af busrejsen vil vi i visse tilfælde videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, samt destination.

6.6 Rederier

Merlots videregiver personoplysninger til rederier, hvis du skal på skibsrejse som led i din rejse. Til brug for bestilling af din skibsrejse, vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse samt evt. specielle ønsker i forbindelse med skibsrejsen. Visse destinationer kræver også oplysninger om dit pasnummer, som da vil blive videregivet.

6.7 Forsikringsselskaber

Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en afbudsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en sådan forsikring, vil vi videregive personoplysninger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype. Merlot Tours samarbejder med følgende forsikringsselskaber som led i vores virksomhed: Europæiske, Gouda.

7. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares af Merlot for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, herunder opbevaringen som er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Merlots politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi gemmer oplysninger om vores kunders rejsehistorik for på bedst mulig vis at kunne rådgive vores kunder.

8. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Merlot er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, anonymisering af ældre rejsehistorik, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på info@merlot.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Merlots behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Henter Billede